Tillsammans bygger vi förstklassig livskvalitet

 
Kvalitet dape.jpg

KMA - Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet

Att leverera god kvalitet ett måste för oss då ”Premium” är ett nyckelord i hela företagskulturen och ett av våra värdeord. God kvalitet handlar i stort om att möta våra kunders förväntningar. 

Det innebär att vi levererar rätt prestation, rätt funktion och rätt attityd och beteende. DAPE förbinder sig därför att ha: 

 • ett kvalitetstänkande som medvetet appliceras i hela dess verksamhet. 

 • ett kvalitetssystem som bygger på väl definierade och mätbara mål och som revideras regelbundet. 

 • medarbetare med hög kompetens som uppträder professionellt och etiskt. 

 • effektiv erfarenhetsåterföring och kontinuerlig kompetensutveckling. 

 • ett kontinuerligt utvecklingsarbete som förbättrar produkterna/tjänsterna inom våra affärsområden. 

 • fastställda rutiner för egenkontroll som följs och revideras regelbundet. 

Projekten ska överensstämma med beställarens förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. 

 
miljö dape.jpg

Miljö 

DAPE bedriver ett kontinuerligt arbete för att minska vår inverkan på miljön både vad gäller vårt egna arbete och den verksamhet vi medverkar till att producera. 

Miljötänkandet präglar företagets arbete och samspelet med kunder, leverantörer, myndigheter och allmänheten. 

För att uppfylla vår miljöpolicy förbinder vi oss att: 

 • DAPEs miljöpolicy skall vara känd av medarbetarna och vara en självklar del av varje medarbetares sätt att ta sig an och genomföra ett uppdrag. 

 • alla beslut grundas på en helhetssyn där hänsyn tas till miljöpåverkan i alla faser av projektet eller arbetet samt framtida miljöpåverkan vid användning, demontering och rivning. 

 • aktivt värdera även de delar som ligger utanför den direkta egna verksamheten, vilken inkluderar exempelvis leverantörsval och transporter. 

 • vi uppfyller gällande lagar och förordningar samt arbetar för förändring av dessa när vi är övertygade om att lagens ambitionsnivå är för låg 

 • vi integrerar miljöarbetet så långt det är möjligt i vår löpande verksamhet. Detta inkluderar riskbedömningar och insatser för att minska eventuella miljörisker i samband med nya projekt 

 • vi arbetar kontinuerligt för förbättringar i vårt miljömedvetande.  

 
Arbetsmiljö dape.jpg

Arbetsmiljö

DAPE värnar starkt om och har ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhets- och trygghetsfrågorna är överordnade. ”Vi jobbar säkert eller inte alls” Detta är en av grundstenarna och en absolut framgångsfaktor i hela vår verksamhet. Inom området för arbetsmiljö täcker vi in hela vår värdegrund. 

Tillsammans – att vi arbetar tillsammans och har en god ton emot alla som vistas på en arbetsplats och bemöter varandra med respekt. 

Premium – Att vi blir sedda av andra utifrån vårt uppförande och sätt att vara samt att detta ”smittar och bidrar till en bättre arbetsmiljö även för de vi samarbetar med utanför organisationen. 

Livskvalitet – att ha en trygg arbetsplats där alla trivs att arbeta ihop är vi övertygade om bidrar till god livskvalitet. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön i det dagliga arbetet inom hela vår organisation.